Termeni și condiții
Politica de protectie si prelucrare date cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Protecția datelor are o prioritate deosebită pentru managementul companiei MEDLINE COM SRL. Utilizarea paginilor de internet MEDLINE COM SRL este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoană dorește să utilizeze serviciile noastre fie prin intermediul site-ului , fie în mod direct, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. 

În această situație, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016, precum și a reglementărilor legale naționale.

Prin intermediul acestei politici privind protecția datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și obiectul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor și privind drepturile pe care le au.

SC MEDLINE COM SRL implementează constant măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura de protecția completă a datelor personale prelucrate prin intermediul internetului și activității comerciale pe care o desfășoară. 

Această politică de confidențialitate se aplică atât pentru site-ul www.medline.com.ro , cât și în desfășurarea relațiilor comerciale cu persoanele vizate.

Ce date personale colectăm?

Când vizitați site-ul nostru, vă abonați la un buletin informativ sau furnizați în alt mod date personale despre dumneavoastră, putem colecta și prelucra următoarele informații: nume, prenume, adresa, telefon mobil, sex, data nasterii, companie, post ocupat, cv, limba vorbita, email, adresa IP.

În ce scopuri procesam datele dumneavoastră personale?

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a vă oferi suport și a îmbunătăți relația cu dumneavoastră, împărtășindu-vă informații relevante și știri, cum ar fi:

 • Informații și știri legate de serviciu, informații despre serviciile furnizate și suport.
 • Informații despre companie și știri, informații sau știri despre schimbări și actualizări în cadrul companiei sau al serviciilor noastre.
 • Evenimente și premii, știri despre participarea noastră la târguri și evenimente locale, precum și despre modalitatea de înregistrare sau participare la aceste evenimente.
 • Oferte de angajare, pentru a vă contacta în legătură cu aplicarea dumneavoastră la un post vacant.
 • Oferte și promoții.

Astfel, datele dumneavoastră personale pot fi folosite:

 • În scopuri de marketing direct conform celor enumerate mai sus;
 • Pentru gestionarea site-ului nostru;
 • Pentru gestionarea evenimentelor;
 • Pentru administrarea portalului nostru de clienți;
 • Pentru a vă gestiona înscrierea la portalul nostru de clienți;
 • Îmbunătățirea serviciilor și a conținutului site-ului nostru;
 • Personalizarea serviciilor și a serviciilor de publicitate;
 • Pentru promovarea produselor și serviciilor noastre;
 • Pentru a respecta legislația și reglementările.

În cazul in care datele dumneavoastră personale trebuie prelucrate în alte scopuri decât cele menționate, vă vom contacta înainte de a vă folosi datele personale în noi scopuri, pentru a ne comunica acceptul sau refuzul dumneavoastră.

Cum colectăm date personale?

Colectăm date personale atunci când completați unul dintre formularele online de pe site-ul nostru sau folosind cookies:

 • Formulare de contact și de solicitare a informațiilor;
 • Posturi vacante;
 • Formulare de cerere/ ofertă;
 • Solicitări pe e-mail sau telefonice;
 • Alte formulare online generale;
 • Cookie-uri.
Temeiul juridic pentru prelucrare
 1. Art. 6, alin (1) lit. a din Regulamentul General privind Protecția Datelor servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare față de care solicităm consimțământul pentru anumite scopuri de prelucrare.
 2. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și, ulterior, executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se face în baza Art. 6, alin. (1) lit. b din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre.
 3. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, arhiva contabilă și alte arhive, registre și opis-uri cerute de lege și de nomenclatoare specifice, prelucrarea se face pe baza Art. 6, alin. (1) lit. c din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
 4. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care o persoană vizată, indiferent de raportul avut cu aceasta, a fost rănit la sediul companiei noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6, alin. (1) lit. d din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
 5. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. (1) lit.f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție sporită a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47, propoziția 2 din GDPR), caz în care, spre exemplu, prelucrarea de date cu caracter personal are drept scop marketingul direct poate fi considerată ca fiind desfășurată pentru un interes legitim (considerentul 47, ultima propoziție din GDPR).

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Art. 6 alineatul (1) lit. f. din Regulamentul General privind Protecția Datelor, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri, atâta timp cât dezvoltăm produse care sunt în sfera dvs. de interes. De asemenea, în cazul în care există sau a existat un raport comercial sau informativ, respectiv fie ați solicitat o ofertă, fie ați beneficiat de bunurile și serviciile oferite de societatea noastră, fie v-ați abonat la buletinul nostru informativ sau ați participat alături de MEDLINE COM SRL la evenimente de profil, ca participant, organizator sau sponsor, informațiile și datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea către dumneavoastră a oricăror comunicări din partea MEDLINE COM SRL în scop de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv comunicări comerciale, cum ar fi buletine informative (newsletter), rapoarte, știri, oferte, prin orice mijloace, inclusiv prin poșta electronică, telefonie, sms, mms, curier.

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să contactați MEDLINE COM SRL printr-un e-mail trimis pe adresa protectia-datelor@medline.com.ro

Transmitem sau vindem datele dumneavoastre personale unor terțe părți?

Nu vă vindem datele personale și nu transmitem datele dumneavoastră personale în afara companiei MEDLINE COM SRL decât dacă avem acordul dumneavoastră expres pentru un scop explicit, dacă avem de îndeplinit o obligație prevăzută de legea europeană sau de legea națională sau către furnizorii MEDLINE COM SRL pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră și numai cu acei parteneri care împărtășesc angajamentul MEDLINE COM  SRL de a vă proteja confidențialitatea și datele personale.

Cât timp păstrăm informațiile dumneavoastră?

SC MEDLINE COM SRL prelucrează și stochează datele cu caracter personal pentru durata necesară desfășurării scopurilor specifice și interesului legitim, în măsura în care acest lucru este acordat de legislația europeană sau de alte legi aplicabile activității subscrisei, iar în afara duratei scopului specific sau a interesului legitim prelucrăm și stocăm datele timp de……5…ani sau pana la retragerea consimtamantului.

 În cazul în care scopul prelucrării și stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legislația europeană sau de o altă lege în vigoare, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit șterse în conformitate cu cerințele legale. În acest sens, MEDLINE COM SRL informează persoanele vizate cu privire la scopul prelucrării, obține consimțământul persoanelor vizate atunci când este cazul, iar pentru înlăturarea oricărui dubiu, MEDLINE COM SRL a adoptat o politică de retenție a documentelor și înregistrărilor, care poate fi pusă la dispoziția oricărei persoane interesate prin intermediul Responsabilului privind Protecția Datelor.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale?
• Dreptul de a fi informat

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator o confirmare cum că datele sale personale sunt sau nu prelucrate.

• Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale, stocate în orice moment, împreună cu o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal în cauză; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale; dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări; existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora; existența unui proces decizional automat, inclusiv de creare de profiluri (profiling), în sensul articolului 22, alineatele (1) și (4) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la raționamentul logic aplicat, precum și semnificația și consecințele avute în vedere în cazul unei astfel de prelucrări față de persoana vizată. În plus, persoana vizată va avea dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

• Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale personale inexacte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

• Dreptul de ștergere

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge, fără întârziere, datele cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu mai este necesară sau legală: Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (a), din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau articolul 9, alineatul (2), litera (a), din Regulamentul General privind Protecția Datelor și în cazul în care nu există altă bază legală pentru prelucrare; Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21, alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și nu există motive legale imperative în vederea prelucrării sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor; Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal; Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a dreptului Uniunii sau al statului membru la care este supusă operatorul; Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17, alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, acesta, ținând cont de tehnologia pe care o are la dispoziție și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a-i informa pe toți ceilalți operatori care prelucrează datele, că persoana vizată a solicitat ștergerea de către operator a oricăror legături, copii sau replici ale acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară. Responsabilul cu protecția datelor al MEDLINE COM SRL FACILITY MANAGEMENT sau un alt angajat, cu atribuții specifice, va stabili măsurile necesare pentru fiecare caz în parte. Daca doriti sa va exercitati dreptul de a sterge datele personale, va rugam sa trimiteti solicitarea prin e-mail  la adresa protectia-datelor@medline.com.ro.

• Dreptul la transferul datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate către un operator, într-un format electronic cu o structurat obișnuită/intuitivă. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului. În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când această procedură nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

• Dreptul de a obiecta

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legiuitorul european de a se opune, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, în baza literei (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) al Regulamentului. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. MEDLINE COM SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei opoziții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive întemeiate cu privire la prelucrare, pripritare față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate în cazul în care sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legitime. În cazul în care MEDLINE COM SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată face opoziție MEDLINE COM SRL cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing direct, MEDLINE COM SRL nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri. De asemenea, MEDLINE COM SRL  vă oferă în orice moment, opțiunea de a vă schimba dorințele sau de a vă dezabona de la marketingul direct printr-un e-mail trimis la adresa protectia-datelor@medline.com.ro.

• Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

 În orice moment, puteți contacta MEDLINE COM SRL cu orice întrebări sau preocupări pe care le aveți cu privire la această politică de confidențialitate. De asemenea, dacă vreți să vă exercitați unul dintre drepturile de mai sus, puteți să contactați Responsabilul nostru privind protecția datelor ori să trimiteți un e-mail la adresa protectia-datelor@medline.com.ro  cu solicitarea. Fiind o companie responsabilă, nu utilizăm procese decizonale automate.